Skopje Alexander the Great Airport - SKP Airport

Skopje Alexander the Great Airport - SKP

Traveling to Skopje Alexander the Great Airport - SKP? Let Logan Car Hire compare all the major and local car rental companies at Skopje Alexander the Great Airport - SKP to find you the right car for you. We search Avis, Hertz, Dollar, Enterprise, Budget and Sixt at Skopje Alexander the Great Airport - SKP

Car Rental Booking

Like us

Skopje Alexander the Great Airport - SKP News

Skopje Alexander the Great Airport - SKP
Од пристигнувањето на клубот Real Sociedad, попладнево на скопскиот аеродром Александар Велики.
Фудбалскиот тим слета со Боинг 767 од #Билбао.
/
From the #arrival of #RealSociedad at Skopje Alexander the Great Airport - SKP, this afternoon.
The football team landed with #Boeing767 from #Bilbao.

#football #arrivals FC Vardar - FC Real Sociedad #WideBody #TwinEngine #aircraft #aviation #Skopje #Macedonia FK Vardar
Photos from Skopje Alexander the Great Airport - SKP's post
2 days ago
Ameti Halit - why no albanian language at your page?
        
Skopje Alexander the Great Airport - SKP
Драги патници, зимскиот распоред на летање на скопскиот #аеродром ,,Александар Велики'' почнува на крајот од месецов.
Проверете и летајте до 37-те дестинации од Скопје ✈️ :)
http://skp.airports....ds/Doc/W2017.pdf
/
Dear passengers, #winter flight schedule at Skopje Alexander the Great Airport - SKP starts at the end of this month. Check & #fly to the 37 #destinations from #Skopje ✈️ :)

http://skp.airports....ds/Doc/W2017.pdf

#Macedonia #travel #passengers #tourism #cities #aviation #airlines
Драги патници, зимскиот распоред на ле
        
Skopje Alexander the Great Airport - SKP
Репортажа за #Скопје, за #Охрид, за #Македонија како туристичка дестинација, напишана од италијанска новинарка, која минатата недела беше дел од групата новинари, кои #ТАВ ги водеше на туристичка тура низ земјава.
/
Reportage for Skopje, for Ohrid, for Macedonia as a #travel destination, written by an Italian journalist, who was part of the group of journalists that TAV took on a touristic tour around the country last week.

https://kiteinnepal....nuova-macedonia/

#travel #flights #Macedonia #Italy #journalists #Skopje #Ohrid #promotion #destinations #airports #passengers #tourists
Da Skopje a Ohrid, la nuova Macedonia
1 week ago
Ardiana Isa - Lindi Ilm toussaint.....😀😀😀😂
        
Skopje Alexander the Great Airport - SKP
Соопштение за медиумите
Скопје, 9. Октомври 2017

ТАВ: 1,6 милиони патници патувале преку македонските аеродроми во првите 9 месеци

Вкупно 1,6 милиони патници (1.546.193) патувале преку двата македонски аеродрома – скопскиот аеродром Александар Велики и охридскиот аеродром Св. Апостол Павле, во првите 9 месеци од 2017 година, што претставува годишен пораст од 12% споредено со истиот период во 2016 година, известуваат од ТАВ Македонија.

Двата аеродрома од јануари до септември 2017 година, опслужиле вкупно 13.752 летови, што е зголемување за 6% на годишно ниво.

-Порастот на патничкиот сообраќај продолжи и во 2017 година, иако во првата половина од годината имавме релативно помал пораст, но по воведувањето на четирите линии од скопскиот аеродром и новите сезонски летови од охридскиот аеродром, во втората половина од годината, повторно забележавме двоцифрени бројки во порастот на бројот на патници. Очекуваме да ја завршиме годинава со солиден пораст на вкупниот број на патници. Како аеродромски оператор ТАВ Македонија и натаму ќе ги промовира скопскиот и охридскиот аеродром кај авиокомпаниите и тур-операторите, со цел да овозможи нови дестинации и нови авиолинии за нашите патници. Некои од неодамнешните маркетинг-активности беа присуството на Маркетинг-одделот на ТАВ Аеродроми на форумот World Routes во Барселона на крајот од септември, додека пак во изминатата недела бевме домаќини на група италијански новинари при нивната туристичка посета на Македонија, што треба да резултира со промоција на Македонија како туристичка дестинација на италијанскиот пазар, изјави Алпер Ерсој, Генерален директор на ТАВ Македонија.

Ерсој додава дека заедно со развојот на мрежата на авиолинии, ТАВ Македонија исто така продолжува да го проширува и опсегот на аеродромски услуги, како и да го подобрува нивниот квалитет, со цел да се постигне поголемо задоволство кај патниците.

Според статистиките на ТАВ за патничкиот сообраќај во првите 9 месеци, најфреквентната дестинација од скопскиот аеродром е Истанбул (12,4%), потоа следуваат Цирих (8,7%), Виена (6,8 %), Базел (5,1%), Малме (4,6%) и Лондон (3,9%).

Во однос на уделот на авиокомпаниите во патничкиот сообраќај, Wizz Air има превезено најголем број од патниците со 57,5% пазарен удел, а потоа следуваат Turkish Airlines (8,5%), Austrian Airlines (6,8%), Germania Flug (5,1%) и Pegasus Airlines (4,5%).

Скопскиот аеродром годинава го имаше најпрометниот август досега, опслужувајќи 216.409 патници, со пораст од 23,7% во патничкиот сообраќај и 22,4% пораст во бројот на летови, достигнувајќи рекордни бројки во сообраќајот досега, што беше потпомогнато од спортскиот настан – UEFA Супер купот.

Седми август – понеделник, беше најфреквентниот ден на аеродромот во Скопје во овој период од 9 месеци, кога вкупно 8.283 патници беа превезени со 98 летови.

Оваа година 5 нови дестинации беа воведени од аеродромот во Скопје. Во април почна да сообраќа новата линија до Будимпешта, а во текот на јули беа воведени линиите до Рим, Малта, Ваксјо и Доха. Паралелно со ова, Wizz Air го постави 4-от воздухоплов во базата на скопскиот аеродром, додека авиокомпанијата Qatar Airways како нов бренд влезе на македонскиот пазар. На аеродромот во Охрид, беше воведена новата дестинација-Катовице, со што Полска се отвори како нов пазар за патници во доаѓање.

ТАВ Македонија со поддршката од Одделот за маркетинг на ТАВ Аеродроми од Истанбул ќе продолжи да ги промовира македонските аеродроми и Македонија како туристичка дестинација, на сите релевантни светски конференции и саеми за авијација и туризам, со цел да привлече нови авиокомпании и нови тур-оператори да влезат на македонскиот пазар, а во исто време да ги убеди веќе постојните да ги прошират своите дестинации и фреквенциите од Скопје и од Охрид.

Дел од маркетиншките активности преземени од страна на Одделот за маркетинг од Истанбул во текот на оваа година беа организираните туристички посети на Македонија за турските блогери во мај 2017 година, потоа за полските новинари во јули 2017 година, како и последната промотивна посета овој месец, организирана за италијанските новинари.
/

Press Release
Skopje, 9th of October 2017

TAV: 1,6 million passengers traveled through Macedonian airports in the first 9 months

A total of 1,6 million passengers (1.546.193) travelled through both Macedonian Airports - Skopje Alexander the Great Airport and Ohrid St. Paul the Apostle Airport, in the first 9 months of 2017, which is an annual increase of 12% compared to the same period in 2016, reports TAV Macedonia.

Both airports from January until September 2017, served a total of 13.752 flights, which is an annual rise of 6%.

-The increase in passenger’s traffic continued in 2017. Although in the first half of the year we had relatively smaller increase, after launching 4 new routes from Skopje Airport, and the new seasonal flight from Ohrid Airport, in the second half of the year, the double digit traffic figures in passenger’s number were marked again. We expect to finish 2017 with a solid rise in number of passengers. As an airport operator TAV Macedonia will continue to promote Skopje and Ohrid Airports to airlines and tour- operators, in order to enable new destinations and new routes for our passengers. Some of the most recent marketing activities of TAV Airports Marketing Department were the visit of World Routes in Barcelona at the end of September, while in this past few days we hosted a group of Italian journalists on their touristic visit of Macedonia, that should result with promotion of Macedonia as a travel destination on the Italian market, stated Alper Ersoy, TAV Macedonia General Manager.

Ersoy explains that along with the route network development, TAV Macedonia also continues to extend the range of airport services and to improve its quality, in order to achieve greater passenger’s satisfaction.

According the TAV’s statistics for the passenger’s traffic in the first 9 months, Istanbul (12,4%) is the most frequent destination from Skopje Airport, followed by Zurich (8,7%), Vienna (6,8%), Basel (5,1%), Malmo (4,6%), and London (3,9%).

Regarding airline’s share in passenger traffic, Wizz Air transported the largest number of passengers with 57,5% market share, followed by Turkish Airlines (8,5%), Austrian Airlines (6,8%), Germania Flug (5,1%) and Pegasus Airlines (4,5%).

Skopje Airport has recorded its busiest August until now, handling 216.409 passengers, with 23,7% increase in passenger traffic and 22,4% increase in number of flights, achieving its traffic figures record by now, which was supported by sports event – UEFA Super Cup.

7th of August – Monday, was the busiest day at Skopje Airport in this 9 months period, when a total of 8.283 passengers were transported by 98 flights.

Five new destinations were launched from Skopje Airport this year. In April the new route to Budapest was opened, while in July the routes to Rome, Malta, Vaxjo and Doha were launched. At the same time Wizz Air based its 4th aircraft at Skopje Airport, while Qatar Airways as a new airline brand entered the Macedonian market. At Ohrid Airport, the new destination Katowice was launched, opening Poland as a new market for incoming passengers.

TAV Macedonia with the support of TAV Airports Marketing Department from Istanbul will continue to promote Macedonian Airports and Macedonia as a travel destination, at all relevant world aviation and tourism conferences and fairs, in order to attract new airlines and new tour-operators to enter the Macedonian market, while at the same time convince the existing ones to extend their destinations and frequencies from Skopje and Ohrid.

Part of the marketing activities undertaken by Istanbul Marketing Department this year, were the organized touristic visits of Macedonia for the Turkish travel bloggers in May 2017, Polish journalists in July 2017, and the latest tour this month- for the Italian journalists.

#flights #passengers #airports #Skopje #Ohrid #travel #tourism #airplanes #destinations #routes #airlines
Photos from Skopje Alexander the Great Airport - SKP's post
6 days ago
Erion Kurtishi - Za vo Berlin koga ima avion?
1 week ago
Dina Dika - dali imate nekoja informacija okolu linijatavOhrid Istanbul
1 week ago
Samet Ajeti - Aziz Ajeti Sadat Ajeti
1 week ago
Tommy Stojanovski - Dali ke se otvori Avionska linia od Malme ili Copenhagen do Ohrid nesto direktno?
1 week ago
Ilija Danilov - Што се случи со Минхен ?
1 week ago
Suzie Kotevski-Capkunoski - Bravo. .jas bev edna od tije patnici !!! Keep up the fantastic work!!! ✈✈✈✈
        
Skopje Alexander the Great Airport - SKP
Неделна временска прогноза за #Скопје.
/
Weekly #weather forecast for #Skopje.

#flights #Macedonia #travel #airports
Неделна временска прогноза за #Скопје.
        
Skopje Alexander the Great Airport - SKP
Неделна временска прогноза за #Скопје.
/
Weekly #weather forecast for #Skopje.
#flights #travel #Macedonia
Неделна временска прогноза за #Скопје.
        
Skopje Alexander the Great Airport - SKP
Skopje Airport to support transatlantic flights
2 weeks ago
Petkovska Jovana - Wasn't this supposed to happen in 2014?
2 weeks ago
Дејан Стефаноски - Nebojsa Ivanovski
2 weeks ago
Sterling Wright - Count me in
        
Skopje Alexander the Great Airport - SKP
Паркирање на ,,Александар Велики''.
Пилотот ја следи сигнализацијата на нашиот паркер.
/
Parking at Skopje Alexander the Great Airport - SKP.
The pilot is following visual signaling of our marshaller.

#GroundHandling #AircraftMarshalling #VisualSignaling
#airport #aviation #pilots #airplanes #AircraftMarshaller
Photos from Skopje Alexander the Great Airport - SKP's post
        
Skopje Alexander the Great Airport - SKP
Соопштение за медиумите
Скопје, 26. Септември 2017

ТАВ: Естонската Нордика ќе почне со летови Охрид-Талин од 2018 година

Естонскиот авиопревозник „Нордика“ ќе почне да лета на авиолинијата Талин – Охрид – Талин, почнувајќи од летната сезона во 2018 година, најави ТАВ Македонија.

По успешните преговори што ги водеше Маркетинг-одделот на ТАВ Аеродроми од Истанбул, авиопревозникот ја потврди својата одлука за почеток на операциите од Македонија, и ќе воведе сезонски летови од естонскиот главен град до македонскиот туристички бисер- Охрид, од почетокот на летната сезона во 2018 година.

- Среќни сме што најавуваме уште една нова дестинација од охридскиот аеродром „Св. Апостол Павле“ до Талин, со која ќе оперира естонскиот авиопревозник „Нордика“ од 1. јуни следната година. Со сезонските летови на линијата Талин – Охрид – Талин, „Нордика“ еднаш неделно, секој петок, почнувајќи од 1. јуни сѐ до 15. септември, ќе носи туристи од Естонија на Охридското Езеро. Очекуваме дека со овие летови во текот на следното лето над 2.500 патници од Естонија ќе слетаат на охридскиот аеродром. Со отворањето на директната авиолинија до Талин, всушност отвораме еден сосема нов пазар за патници на охридскиот аеродром – Естонија, и навистина сме среќни поради тоа, бидејќи ќе значи бенефит не само за аеродромот, туку и за целата туристичка заедница. Би сакале да му се заблагодариме на нашиот Маркетинг-оддел од Истанбул кој успеа да ја убеди „Нордика“ да почне да лета од Македонија, како и на „Нордика ерлајнс“ за нивната одлука да почнат со операции од охридскиот аеродром – изјави Алпер Ерсој, Генерален директор на ТАВ Македонија.

Според најавите на авиопревозникот, летот од Охрид до Талин ќе трае три часа. Билетите се пуштени во продажба од денеска (26. септември) со цени кои почнуваат од 99,90 евра.

„Нордика“ го промовира Охрид меѓу Естонците како најпопуларната дестинација за одмор во Македонија, како прекрасен и романтичен град со богата архитектура, со пејзажи кои го одземаат здивот, притоа потенцирајќи дека станува збор за град кој е под заштита на УНЕСКО.

- На нашите клиенти сакаме да им понудиме и алтернативни дестинации, како дополнување на големите градови. Нашата цел е да пронајдеме различни и возбудливи дестинации за одмор кои на естонските граѓани ќе им овозможат да уживаат во откритието и во локалните цени кои овозможуваат комплетно уживање во летниот одмор. Многу луѓе ги посетиле Париз и Рим, но Македонија со нејзината фантастична природа и култура дефинитивно вреди да се посети. Кога избираме некоја нова дестинација, многу внимаваме и на тоа патниците преку неа да може да посетат уште неколку други земји во исто време – изјави Свен Кукемелк, Извршен директор за развој на бизнисот во Нордика.

Според Кукемелк, дестинациите до кои лета „Нордика“ во летниот период се многу популарни. Изминатово лето авиокомпанијата превезе повеќе од 20.000 патници со нејзините сезонски летови до Сплит, Ријека и Одеса.

„Нордика“ е националниот авиопревозник на Естонија и нуди голем број летови од Талин до различни европски дестинации. Во соработка со партнерските авиопревозници нуди врзани летови до повеќе од 140 дестинации во светот.

Талин ќе биде петтата нова дестинација до која ТАВ воведе чартер-лет од охридскиот аеродром во изминатите две години, поврзувајќи го Охрид како најпозната туристичка дестинација со Естонија, која ќе стане сосема нов дојдовен пазар за Охрид, и за нови патници на охридскиот аеродром, но и за нови туристи на Охридското Езеро.

ТАВ годинава во јуни ги промовираше летовите од Полска на релацијата Катовице – Охрид – Катовице, додека во 2016 година успеа одново да го воспостави чартер-летот од Белград до Охрид, како и да воведе чартер-летови од уште две дестинации - Тел Авив и Брисел до охридскиот аеродром Св. Апостол Павле.

Со традиционалните чартер-летови од Амстердам и редовните линии до Цирих, Базел и Лондон кои функционираат преку целата година, охридскиот аеродром беше забележан и од ACI (Airports Council International) и прогласен за еден од најбрзорастечките аеродроми во Европа, во својата категорија.

ТАВ Македонија ги заврши првите осум месеци од 2017 година со пораст на бројот на патници од 10 отсто на двата македонски аеродроми – „Александар Велики“ во Скопје и „Св.Апостол Павле“ во Охрид. Во истиот период, бројот на летови порасна за значителни 18 отсто на годишно ниво.
/
Press Release
Skopje, 26th of September 2017

TAV: Estonian Nordica starts with flights Ohrid-Talin in 2018

The Estonian airline, Nordica, will start to perform flights on the route Tallin-Ohrid-Tallin, as of 2018 summer season, TAV Macedonia announces.

After the successful negotiations, led by TAV Airports Marketing Department from Istanbul, the airline confirmed its decision to start operations in Macedonia, introducing seasonal flights from the Estonian capital to the Macedonian touristic pearl – Ohrid, as of beginning 2018 summer season.

-We are happy to announce another new destination from Ohrid St. Paul the Apostle Airport - Tallin, that will be introduced by the Estonian airline Nordica as 1st of June next year. With seasonal scheduled flights on the route Tallin-Ohrid-Tallin, Nordica will bring Estonian tourists at Ohrid Lake once a week on Fridays from 1st of June until 15th of September. We expect more than 2.500 passengers from Estonia at Ohrid Airport during 2018 summer. Tallin means a new incoming passenger’s market for Ohrid Airport – Estonia, and we are very pleased to be able to introduce it, since it will bring many benefits not just for the airport, but for the whole touristic community. We thank to our Marketing Department from Istanbul, that succeeded to convince Nordica to start with flights from Macedonia and to Nordica airlines due their decision to start operations to Ohrid Airport, stated Alper Ersoy, TAV Macedonia General Manager.

As announced by the airline, the flight will last for 3 hours, while the tickets are on sale starting from today - 26th of September, with prices that begin from 99.90 EUR.

Nordica is promoting Ohrid among Estonians as the most popular holiday resort of Macedonia, a beautiful and romantic city, very rich in architecture, with magnificent landscape views, reminding their passengers that it is one of the oldest cities in Europe, protected by UNESCO World Heritage List.

-We want to offer our clients alternative destinations in addition to large metropolises. Our goal is to search for different and exciting holiday destinations that could also offer Estonian people the pleasure of discovery and where the local price level provides an opportunity for an affordable warm summer holiday. A lot of people have been to Paris and Rome, but Macedonia with its fantastic nature and culture are certainly worth visiting. When choosing the destination, we also considered it important for passengers to be able to visit several countries at a time, stated Sven Kukemelk, the Executive Director Business Development in Nordica.

According to Kukemelk, Nordica’s summer routes are very popular and this summer the airline served more than 20.000 passengers on its seasonal routes to Split, Rijeka and Odessa.

Nordica is the Estonian flag carrier that offers a large number of flights from Tallin to different European destinations, and in cooperation with partner airlines offers connecting flights to more than 140 destinations in the world.

Tallin will be the 5th new charter-flight destination added from Ohrid Airport in the past two years, connecting the Macedonian holiday resort with Estonia, one more new incoming market for passengers at Ohrid Airport and for tourists at Ohrid Lake.

This year in June seasonal flights from Poland were opened on the route Katowice-Ohrid-Katowice, while in 2016 TAV managed to re-establish the charter flights from Belgrade, and open seasonal charter flights from Tel Aviv and Brussels.

With the traditional charter flights from Amsterdam and the regular routes to Zurich, Basel and London, that are operational year round, Ohrid Airport has already been spotted by ACI as one of the fastest growing airports in Europe, in its size.

TAV Macedonia finished the first 8 months of 2017 with 10% annual increase in passenger traffic at both Macedonian airports – Skopje Alexander the Great and Ohrid St. Paul the Apostle. At the same time the number of flights has an increase of remarkable 18%, on the annual level.

#Tallin Nordica #Ohrid #flights #Estonia #Macedonia #travel #tourism Ohrid St. Paul The Apostle Airport
http://www.nordica.ee
Photos from Skopje Alexander the Great Airport - SKP's post
2 weeks ago
Katrina Kalde - Birk Oidram
3 weeks ago
Zoki Vale - Koga ke ima Skopje direkten let za Amerika?
3 weeks ago
Stefan Krstevski - Katerina Konstantin exchange with ESTIEM LG Tallinn? 😊
3 weeks ago
Marija Klincarova-Atanasovska - Vangelica Sapardanovska a vaka so pogaca ke ne cekaat vo Talin? :)
3 weeks ago
Jasminka Sukarovska Kostadinovska - Vangelica Sapardanovska 😘
3 weeks ago
Belinda Sipkoska Gastarova - Toni Aleksovski Ете и од Естонија гости на фестивалот
3 weeks ago
John Vidovich - Katrina Kalde Kerti Kera 😎🇪🇪🇲🇰 ... exciting!
        
Skopje Alexander the Great Airport - SKP
Неделна временска прогноза за #Скопје.
/
Weekly #weather forecast for #Skopje.

#autumn #travel #flights #Macedonia
Неделна временска прогноза за #Скопје.
        
Skopje Alexander the Great Airport - SKP
Честит 8-ми Септември! Денот на независноста на Република #Македонија.
/
Happy 8th of September! The Independence Day of Republic of #Macedonia.

#holidays #travel #airports #Skopje #Ohrid #tourism
Честит 8-ми Септември! Денот на независ
        
Skopje Alexander the Great Airport - SKP
Честит Курбан Бајрам!
/
Happy Eid!

#EidMubarak #holidays #travel #flights Skopje Alexander the Great Airport - SKP Ohrid St. Paul The Apostle Airport #Skopje #Ohrid #Macedonia #family #familytime
Честит Курбан Бајрам!/Happy Eid!#EidMubarak #hol
        
Skopje Alexander the Great Airport - SKP
Од рекламната кампања за авиолинијата #Скопје-#Минхен, која ќе почне на 31. октомври. Авиобилети на: eurowings.com
/
From the ongoing advertising campaign of the new route #Skopje-#Munich that will be launched on 31st of October. Air tickets at: eurowings.com

Eurowings #Germany #Macedonia #flights #passengers #travel
Photos from Skopje Alexander the Great Airport - SKP's post
6 weeks ago
Darko Sesi Tanaskovski - Imate li VIP parking za limozini i luksuzna vozila?
        
Skopje Alexander the Great Airport - SKP
Главниот извршен директор на ТАВ Аеродроми, Сани Шенер, во #интервју за Канал 5 Телевизија.

Mожете да го погледнете на следниот линк:
https://www.youtube....feature=youtu.be
/
TAV Airports CEO, Sani Sener, in an #interview for Kanal 5 TV.

The interview on the below link:
https://www.youtube....feature=youtu.be
Главниот извршен директор на ТАВ Аеро
        
Skopje Alexander the Great Airport - SKP
Главниот извршен директор на ТАВ Аеродроми, Г. Сани Шенер, попладневно во #Охрид, на отворањето на Школата за млади #лидери на Претседателот на Република Македонија, Г. Ѓорге Иванов, говореше за лидерството преку примерот за успешниот растечки бизнис на ТАВ.
/
TAV Airports CEO, Mr. Sani Sener, this afternoon in #Ohrid, at the opening of President Gjorge Ivanov's School of Young Leaders, gave a speech about leadership, through the example of TAV's successful business model: ,,The growth story of TAV Airports''.

#leadership #youth #young #business #leaders TAV Airports #airports #innovation TAV Airports #airports
Photos from Skopje Alexander the Great Airport - SKP's post
        
Skopje Alexander the Great Airport - SKP
Skopje Airport sees double digit growth
        
Skopje Alexander the Great Airport - SKP
Соопштение за медиумите
Скопје, 17 август 2017 г.

ТАВ: Од октомври Еуровингс ќе лета на линијата Скопје–Минхен

Почнувајќи од 31 октомври, ниско-буџетната авиокомпанија Еуровингс (Eurowings), членка на групацијата Луфтханза, ќе отвори нова линија Скопје–Минхен, поврзувајќи го скопскиот аеродром „Александар Велики“ со меѓународниот аеродром во Минхен.

Како што официјалните претставници на авиокомпанијата најавија, најниските цени за авионските билети ќе почнуваат од 39.99 евра, а рутата ќе ги поврзува македонските граѓани и сите патници на скопскиот аеродром со главниот аеродром во Минхен, аеродромот „Франц Јозеф Штраус“, кој е главниот аеродром во германскиот град. Еуровингс неодамна најави 10 нови прекуокеански летови од аеродромот во Минхен.

Еуровингс ќе лета на линијата Скопје–Минхен два пати неделно, односно, секој вторник и петок, со Ербас А320-200, со капацитет од 174 седишта.

- Уверени сме дека ова е одлична вест за патниците и во Македонија и во Германија бидејќи ќе имаат уште еден директен лет што ќе ги поврзува двете земји. Ова исто така го означува и почетокот на работењето на Еуровингс, како нискобуџетна авиокомпанија, на македонскиот воздухопловен пазар. Скопскиот аеродром „Александар Велики“ ќе биде поврзан со главниот аеродром во Минхен, што ќе претставува одличен избор и можност за продлабочување на комуникацијата меѓу двата града. Друг важен факт за Еуровингс како членка на групацијата Луфтханза, е дека нашите патници, не само од Македонија, туку и од регионот, ќе имаат дополнителни конекции и во Европа и на интерконтинентално ниво надвор од Минхен – изјави Алпер Ерсој, Генерален директор на ТАВ Македонија.

Билетите за летовите на оваа линија се веќе во продажба преку веб-страницата на авиокомпанијата eurowings.com.

- На 31 октомври ќе се означи почетокот на нашите операции во Македонија, со отворањето на линијата Скопје–Минхен, како единствена воздушна конекција меѓу двата града. Среќни сме што Скопје се приклучува на нашата глобална мрежа од 150 дестинации. Веруваме дека оваа линија ќе обезбеди фантастични нови можности за зајакнување на релациите меѓу Македонија и Германија, а со тоа и дека ќе им овозможи на патниците од двете земји полесно да ги доживеат двата одлични града, Скопје и Минхен. Ги охрабруваме сите патници да ја посетат нашата веб-страница eurowings.com каде може да се резервираат и да се купат авионските билети, со цени кои почнуваат од 39.99 евра, изјави Иван Ореч, Директор за развој на мрежата на авиолинии на Еуровингс.

Ниско-буџетната авиокомпанија Еуровингс, со седиште во Келн, е членка на групацијата Луфтханза. Сообраќа на повеќе од 150 дестинации во повеќе од 40 земји низ Европа и е добро позната по одличната мрежа на авиолинии до атрактивни туристички локации. Лета во многу држави во регионот, како што се Албанија, Бугарија, Хрватска, Србија, Косово, Црна Гора, Турција. Еуровингс е најбрзо растечка авиокомпанија во 2017 година, а оваа година повеќе од 22 милиона патници ќе летаат со Еуровингс.

ТАВ Македонија неодамна додаде шест нови авиолинии во својата мрежа на дестинации, којашто е во подем и на двата аеродроми, во Скопје и во Охрид. Преку „Александар Велики“, патниците од јули годинава се директно поврзани и со Рим, Малта и Ваксјо (Шведска) со Виз ер, додека Катар ервејс, исто така во јули, воспостави директен лет до Доха. Летната сезона пак во главната туристичка дестинација во Македонија - Охрид, беше обележана со отворањето на новата директна линија до Катовице во Полска.

ТАВ Македонија ги заврши првите седум месеци од 2017 година со 8% пораст на бројот на патници, достигнувајќи 1.089.906 патници на двата македонски аеродрома – „Александар Велики“ во Скопје и „Св. Апостол Павле“ во Охрид. Во јули, на двата аеродрома се превезени вкупно 229.776 патници, што, споредено со истиот месец во 2016 година, е пораст од 15%.

/

Press Release
Skopje, August 17th, 2017

#TAV: From October Eurowings will fly on the route #Skopje-#Munich

Starting from 31st of October, the low cost airline Eurowings, member of Lufthansa group, will open the new route Skopje – Munich, connecting Skopje Alexander the Great Airport with Munich International Airport.

As the airline officials announce, lowest rates for prices of air tickets will start from 39.99 euros, connecting Macedonian citizens and all Skopje Airport passengers to the main airport in Munich, Franz Josef Straus Airport, which is the central airport hub in the German city. Eurowings recently announced 10 new transatlantic services from its Munich hub.

Eurowings will operate on the route Skopje-Munich two times a week, Tuesdays and Fridays, with its Airbus A320-200 aircraft, which has capacity of 174 seats.

- It is our strong belief that this will be great news for passengers both in Macedonia and in Germany because they will have another direct flight that will connect the two countries. This also marks the start of regular operations by Eurowings as a new low cost airline on the Macedonian aviation market. Skopje ‘Alexander the Great’ airport will have a connection with the main airport of Munich, which will be a great choice and opportunity for deepening the communication between the two cities. Another important fact that Eurowings is a member of the Lufthansa group, our passengers, not just from Macedonia, but also from the region will have additional connections both in Europe and on an intercontinental level beyond Munich - says Alper Ersoy, TAV Macedonia General Manager.

Tickets for the flights on this route are already on sale through the airline’s website, eurowings.com.

- October 31st will mark the start of our operations in Macedonia, with the opening of the route Skopje-Munich, as the only direct air connection between the two cities. We are very happy that Skopje joins our global network of 150 destinations. We believe this route will provide fantastic new opportunities for strengthening the bond between Macedonia and Germany and it will enable passengers in both countries, more easily to experience the both great cities, Skopje and Munich. We encourage all travelers to check our web page eurowings.com for booking and purchasing air tickets, where the lowest rates on this route start from 39.99 euros, stated Ivan Orec, Eurowings’ Network development manager.

The low cost airline Eurowings, which is based in Cologne, is a member of the Lufthansa group. It flies to more than 150 destinations in more than 40 countries in Europe and it is well known by the good route network to attractive tourist leisure locations. It flies to many countries in the region, such as Albania, Bulgaria, Croatia, Serbia, Kosovo, Montenegro, Turkey. Eurowings is the fastest growing airline in 2017 and this year more than 22 million passengers will fly Eurowings.

TAV Macedonia recently added six new routes to its expanding network of destinations from the country’s airports in Skopje and Ohrid. Through ‘Alexander the Great’, passengers are now directly connected with Rome, Malta and Vaxjo (Sweden) with Wizzair, while Qatar Airways’ established its direct flight to Doha. The summer season in Macedonia’s top tourist destination, Ohrid, was marked by new direct route to Katowice in Poland.

TAV Macedonia finished the first seven months of 2017 with an 8% increase in the number of passengers, reaching 1.089.906 passengers at both Macedonian airports – Skopje Alexander the Great and Ohrid St. Paul the Apostle. In July, both airports showed a rise in passenger numbers to a total of 229.776, which, compared to the same month in 2016, is a 15% increase.
Photos from Skopje Alexander the Great Airport - SKP's post
9 weeks ago
Faruk Ajredini - Metin Sulejman Deniz Sulejman