Ohrid St. Paul The Apostle Airport

Ohrid St. Paul The Apostle Airport

Traveling to Ohrid St. Paul The Apostle Airport? Let Logan Car Hire compare all the major and local car rental companies at Ohrid St. Paul The Apostle Airport to find you the right car for you. We search Avis, Hertz, Dollar, Enterprise, Budget and Sixt at Ohrid St. Paul The Apostle Airport

Car Rental Booking

Like us

Ohrid St. Paul The Apostle Airport News

Ohrid St. Paul The Apostle Airport
Неделна временска прогноза.

Weekly #weather forecast.

#Ohrid #Macedonia #OhridLake #travel #tourism #passengers #flights
Timeline Photos
        
Ohrid St. Paul The Apostle Airport
Честит Рамазан Бајрам!
/
Happy Ramadan Bayram!

#holidays #travel #flights #Ohrid #Macedonia Ohrid St. Paul The Apostle Airport
Photos from Ohrid St. Paul The Apostle Airport's post
        
Ohrid St. Paul The Apostle Airport
Соопштение за медиумите

Охрид, 22. јуни 2017

На охридскиот аеродром: ТАВ го пречека првиот чартер-лет од Полска

Со меѓународниот воздухопловен гест – воден мост во форма на виножито, со традиционалната македонска закуска - погача и сол, како и со церемонија на сечење торта, ТАВ Македонија утрово го пречека првиот чартер-лет од Полска на аеродромот „Св. Апостол Павле“ во Охрид, одбележувајќи го почетокот на соработката меѓу ТАВ Аеродроми и еден од најголемите полски тур-оператори Рего-Бис.

Првиот чартер-лет, управуван од полската авиокомпанија Смол Планет Ерлајнс (Small Planet Airlines), пристигна од Катовице и донесе 220 полски туристи во убавиот Охрид.

-Кога го склучивме Договорот со еден од најголемите полски тур-оператори Рего Бис во 2016 г., по долгите преговори што ги водеше Маркетинг-Одделот на ТАВ Аеродроми во Истанбул, бевме среќни поради тоа што ќе отвориме комплетно нов пазар од кој ќе пристигнуваат патници на аеродромот во Охрид, како и во самиот град Охрид. Од тој момент, па се до денеска, со нетрпение очекувавме да го пречекаме првиот лет со полски туристи во Охрид. Утринава сме сведоци на тој момент и сме исклучително среќни што го поздравивме пристигнувањето на оваа прва група со 220 туристи од Катовице на аеродромот „Св. Апостол Павле“ во Охрид, одбележувајќи го оперативниот почеток на соработката со Рего-Бис. Како резултат на таа соработка, ќе имаме 1 чартер-лет неделно, односно секој четврток, од Катовице, опериран од Смол Планет Ерлајнс (Small Planet Airlines) за време на летната сезона во 2017 година. Од денеска, па се до крајот на септември, на охридскиот аеродром ќе пристигнат вкупно 14 сезонски летови од Катовице. Би сакал да им се заблагодарам на сите инволвирани страни – најпрво на Рего-Бис како наш партнер, на Смол Планет Ерлајнс (Small Planet Airlines), на македонската туристичка агенција Фибула Ер Травел, на Министерството за транспорт и врски, на Агенцијата за поддршка и развој на туризмот, на Општините, на полскиот Амбасадор, како и на сите надлежни институции од областа на воздухопловството и туризмот, изјави Алпер Ерсој, Генерален директор на ТАВ Македонија.

Како што изјавија од ТАВ Македонија и согласно најавите од полскиот тур-оператор, авиолинијата Катовице – Охрид е само првата рута на која ќе сообраќаат чартер-летови од Полска. Следна дестинација од каде што се очекуваат полски туристи да пристигнуваат на Охридското езеро е Варшава.

- Соработката со Македонија преставува огромен успех за нас. Ние сме првиот полски тур-оператор што нуди летови и автобуски превоз од Катовице (Полска) до Охрид и благодарение на оваа соработка преку 5.000 полски туристи ќе ја посетат Македонија оваа сезона. Повеќе од 3.000 од туристите ќе пристигнат со 14-те летови со Ербас 321 – а со секој лет 220 патници ќе слетуваат во Охрид. Другите туристи ќе пристигнуваат со комфорни автобуси на секои десет дена. Ова не е само можност да им се излезе во пресрет на полските туристи за да можат да патуваат, туку ова е исто така можност да им помогнеме да ја истражат македонската култура и историја, изјави Габриела Манка-Сокулу, Сопственик на Рего-Бис.

Покрај чартер-летовите од Полска, на охридскиот аеродром за време на летната сезона сообраќаат сезонски летови од различни дестинации, вклучувајќи ги традиционалните летови со холандски туристи од Амстердам кои што доаѓаат со Корендон (Corendon) и ТУИФлај (TUIFly), како и летовите од Брисел кои што почнаа да сообраќаат во 2016 година, во организација на еден од најголемите европски тур-оператори Томас Кук (Thomas Cook); понатаму чартер-летовите од Тел-Авив, исто така воведени во 2016 година од страна на израелската авиокомпанија Аркиа (Arkia); сезонските летови на линијата Белград – Охрид со Ер Србија (Air Serbia), како и редовните авиолинии од Лондон, Базел и Цирих, со Визер (Wizz Air) и со Германиа Флуг (Germania Flug).

ТАВ Македонија и натаму бележи пораст во патничкиот сообраќај на двата македонски аеродрома – „Александар Велики“ во Скопје и „Св. Апостол Павле“ во Охрид. Во првите 5 месеци од 2017 година преку двата аеродрома патувале 690.083 патници, што е годишно зголемување од 6% на патничкиот сообраќај.

Со четирите нови линии кои што треба да бидат воведени во јули од аеродромот во Скопје, до Рим, Малта, Ваксјо (Шведска), од страна на Визер (Wizz Air), и до Доха од страна на Катар Ервејс (Qatar Airways), ТАВ Македонија очекува порастот на патници и натаму да продолжи.
/
Press Release
Ohrid, 22nd of June 2017

AT OHRID AIRPORT: TAV welcomed the first charter-flight from Poland

With a water canon salute as an international aviation welcoming gesture, with the traditional Macedonian snacks from bread and salt, and with a cake-cutting ceremony, TAV Macedonia welcomed the 1st charter-flight from Poland at Ohrid St. Paul the Apostle Airport, marking the start of the cooperation between TAV Airports and one of the biggest Polish tour operators Rego-Bis.

The first charter-flight operated by Polish Small Planet Airlines, arrived this morning from Katowice, bringing 220 Polish tourists for travel and leisure at the beautiful city, Ohrid.

-When we concluded the Agreement with one of the biggest Polish tour-operator Rego Bis in 2016 after the long-lasting negotiations our Marketing Department at TAV Airports in Istanbul had, we were very happy that we will open a completely new source market for incoming passengers at Ohrid Airport, and for Ohrid. From that moment, until today, we looked forward to welcome the first flight with Polish tourists at Ohrid. This morning we are witnessing that moment, and we are very happy to welcome the arrival of the first group of 220 passengers from Katowice at Ohrid St. Paul the Apostle Airport, marking the operational start of the cooperation with Rego-Bis. As a result of cooperation, we will have 1 charter-flight each week on Thursdays from Katowice, operated by Small Planet Airlines during 2017 summer. From today until end of September, we will have total 14 arriving seasonal flights, at Ohrid Airport. I’d like to thank to all involved parties – firstly to Rego Bis as our partner, Small Planet Airlines, Macedonian tour-operator Fibula Air Travel Agency, Ministry of Transport, Tourism Agency, Municipalities, Polish Embassy and all competent aviation and tourism institutions, stated Alper Ersoy, TAV Macedonia General Manager.

As explained by TAV Macedonia and according to the announcements from the Polish tour-operator, the route Katowice-Ohrid is just the first route on which the seasonal charter-flights will be operated. The next destination from which Polish tourists are expected to arrive at Ohrid Lake is Warsaw.

- Our cooperation with Macedonia is a big success for us. We are the very first Polish Tour-operator which offers flights and bus transport from Katowice (Poland) to Ohrid and thanks to this cooperation, to Macedonia will come more than 5000 Polish tourists in this season. More than 3000 of them will come in 14 flights with AirBus 321 – and with every flight come 220 passengers. Other tourists will come with comfortable buses every tenth day. It is not just a possibility to help Polish tourists to travel, but it is the possibility to help to discover world and Macedonian culture and history, stated Gabriela Mańka-Sokullu, Rego-Bis owner.

Besides the charter-flights from Poland, at Ohrid Airport during the summer season operate seasonal flights from different destinations, including the traditional flights with Dutch tourists from Amsterdam by Corendon and TUIFly, as well as the flights from Brussels that started in 2016 and are operated by one of the biggest European tour-operators Thomas Cook; the charter-flights from Tel Aviv, also opened in 2016 and operated by the Israeli Airline Arkia; the seasonal flights on the route Belgrade-Ohrid, operated by Air Serbia and the regular routes from London, Basel and Zurich, operated by Wizz Air and Germania Flug.

TAV Macedonia continues to mark growth in passenger’s traffic at both Macedonian airports – Skopje Alexander the Great and Ohrid St. Paul the Apostle. In the first 5 months of 2017, through both airports travelled a total of 690.083 passengers, which is an annual increase of 6% in passenger’s traffic.

With the four new routes to be opened in July from Skopje Airport, to Rome, Malta, Vaxjo (Sweden), by Wizz Air, and to Doha by Qatar Airways, TAV Macedonia expects the passenger’s growth to continue.

#Katowice #Ohrid #Macedonia #Poland #tourism #travel Rego Bis Small Planet Airlines Fibula Air Travel Macedonia
Photos from Ohrid St. Paul The Apostle Airport's post
8 weeks ago
Marcin Sz - I thought so that flights are available for just a transportation, not only as an part of holiday offer - Still a lot of people from Poland will be using Wizz Air from Berlin to Skopje because of cheap flights.
8 weeks ago
Ohrid St. Paul The Apostle Airport - Dear Marcin, for bookings from Poland, please contact the tour operator Rego Bis https://www.rego-bis.pl/, while for bookings from Macedonia please contact the travel agency http://www.fibula.com.mk/. Kind regards, TAV Macedonia
8 weeks ago
Marcin Sz - So where I can book a flight from Katowice to Ohrid?